• imatge_nova_4
  • newyork1
  • imatge_nova_1
  • berlin3
  • imatge_nova_2
  • imatge_nova_3
  • london

Avís important - Cursos reglats

En el present marc sanitari i a efectes d’adaptar el nostre Pla d’Obertura a les instruccions derivades de la Resolució SL/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la direcció de l'EOI Garraf ha decidit:

Que per tal de garantir una distància més segura entre l’alumnat, els grups més nombrosos passin a un règim híbrid on la meitat de la classe hi assistirà el dilluns o el dimarts i la segona meitat hi assistirà el dimecres o el dijous, dins del seu horari normal. La divisió es farà per ordre alfabètic. L’ús obligatori de la mascareta es manté. 

Llegeix més...

Avís important - Cursos especials

D'acord amb les instruccions de la Direcció General de Formació Professional Inicial Ensenyaments de Règim Especial i les indicacions derivades de la Resolució SL/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la totalitat de Cursos Especials de l'Escola d'Idiomes Garraf passarà, fins a nou avís, a modalitat telemàtica.

A partir del dilluns 9 de novembre de 2020, les classes s'impartiran mitjançant la plataforma Zoom. El professorat us farà arribar les convocatòries de les classes telemàtiques.

Llegeix més...

Proves lliures de certificació - Convocatòria extraordinària

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:
  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
La matrícula tindrà lloc, de manera telemàtica, del 16 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 20 de novembre de 2020. La prova escrita tindrà lloc el 5 de febrer de 2021. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

Per a l'alumnat que es matriculi en els cursos reglats de l'EOI Garraf

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf, excepte si us matriculeu en un curs especial combinat, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, les tasques telemàtiques (aules Moodle) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per al seguiment que el professorat fa de les/els alumnes.

Pel que fa a l'alumnat de cursos reglats (no especials), si es donés el cas de confinament per retorn del Covid-19, els departaments de l’escola revisaran les evidències de treball recollides i decidiran aleshores si s’han assolit les competències del nivell assenyalades en el currículum, per poder asseverar que l’alumna/e és APTA/APTE.

D'altra banda, tot l'alumnat, el de cursos especials i el de cursos reglats, ha de recordar de portar la mascareta posada un cop entri al recinte de l'escola.

Pla d'organització de l'EOI Garraf 2020-2021

Podeu consultar el pla d'organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Garraf per al curs 2020-2021 en aquest enllaç

Go to top