• imatge_nova_3
  • imatge_nova_4
  • newyork1
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_2
  • london
  • berlin3
Sin clasificarCancel·lació de la convocatòria ordinària de proves

Cancel·lació de la convocatòria ordinària de proves

Dilluns, 11 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

 En aquesta publicació es resol:

 -5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

 Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l'alumnat oficial com per al lliure.

 Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d'octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d'actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (www.gencat.cat/ensenyament).

Go to top