Secretaria

Test de nivell

imatge17El Test de nivell és necessari per accedir a un curs superior a 1r. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

Hi ha altres titulacions que també poden donar accés a nivells superiors. Si us plau, adreceu-vos a la secretaria del centre per efectuar la consulta.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

Taxes per expedició de títols

 

 

 Taxes expedició certificat Nivell Intermedi B2 i Nivell C1 per al curs 2019-2020

  Llegeix més...

Taxes i preus públics matrícula curs 2020-2021

Taxes i preus públics pel curs 2020 - 2021: alumnes ordinaris


Llegeix més...

Taxes per drets d'exàmen certificacions.

Taxes per drets d'examen a les proves de certificat per a alumnes lliures per al curs 2018-2019

Llegeix més...

Alumnes lliures

 

alumlliuresalumlliuresLa matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, del Certificat de Nivell Intermedi B2  i del Certificat de Nivell Avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa;  el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa; el tercer a 780 hores lectives i al nivell C1 del Consell d'Europa.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

Taxes cus 2019-2020

 

Go to top