SecretariaAlumnatCertificats

Certificats

Les Escoles oficials d'idiomes de Catalunya gestionen les certificacions acadèmiques corresponents als seus ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Certificat de nivell Bàsic A2

El Certificat de nivell Bàsic A2 s'obté en aprovar el nivell A2. No cal sol·licitar-ne l'expedició. L'escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.
Els alumnes que hagin superat el nivell A2 a partir del juny del 2008 podran obtenir el Certificat de nivell bàsic. No s’expedirà cap Certificat de nivell bàsic A2 per als alumnes que hagin superat el nivell A2 en anys acadèmics anteriors.
Els certificats estan disponibles a partir de l'octubre.
Per obtenir-lo s'ha de presentar el DNI o passaport (original o fotocòpia) de la persona interessada al Departament d'Alumnat en hores d'atenció al públic i si no es pot recollir personalment, una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Certificat de Nivell Intermedi B1

El Certificat de Nivell intermedi B1 s'obté en aprovar el nivell B1. No cal sol·licitar-ne l'expedició. L'escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial i a distància com per als candidats lliures. Els certificats estan disponibles a partir de l'octubre.

Els alumnes que van superar les proves del Certificat Elemental o Certificat de Nivell Intermedi en anys previs al 2017, si no ho han fet encara, poden recollir els esmentats certificats que són equivalents a tots els efectes al nou Certificat de Nivell Intermedi B1.

Per recollir els certificats  s'ha de presentar el DNI o passaport (original o fotocòpia) de la persona interessada al Departament d'Alumnat en hores d'atenció al públic i si no es pot recollir personalment, una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Certificat de Nivell Intermedi B2 

El Certificat de Nivell Intermedi B2 l’expedeix el Departament d’Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona interessada. La tramitació s’ha de fer a l'EOI però hi ha uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar al Departament d'Alumnat.

Taxes d’expedició (consultar taxes i preus públics)

El document de pagament s'ha de recollir al Departament d’Alumnat. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Certificat de Nivell Avançat C1

El Certificat de nivell Avançat C1 l’expedeix el Departament d’Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona interessada. La tramitació s’ha de fer a l'EOI però hi ha uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar al Departament d'Alumnat.

Taxes d’expedició (consultar taxes i preus públics)

El document de pagament s'ha de recollir al Departament d’Alumnat. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Documentació per sol·licitar els Certificats de Nivell Intermedi B2 i de Nivell Avançat C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Carnet de família nombrosa o de discapacitat de més del 33% vigent (si escau).

 

Si no es pot recollir personalment, a més de la documentació esmentada anteriorment, s'ha de portar una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Mostres de proves de certificació.

 

Go to top