Alumnes menors d'edat

Autorització menors.

Els/les representants legals dels/de les alumnes menors de 18 anys hauran de justificar al seu professor o professora, per escrit i amb anterioritat, les faltes d'assistència que no responguin a causes imprevistes.Si l'absència no es pot preveure, els seus representants legals hauran de comunicar telefònicament al centre aquesta absència i posteriorment aportar un justificant. Si l'absència dels o de les menors es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà als seus representants legals.

Go to top