Trasllats de matrícula

Generar instància per sol·licitar trasllat de matrícula

El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs (trasllat de matrícula viva) i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Els alumnes oficials que per motius professionals o d'estudis facin un canvi de domicili que impliqui un canvi de municipi, podran sol·licitar un trasllat de matrícula per al curs vinent. 

Hauran d'haver formalitzat la matrícula al seu centre d'origen al mes de juliol i, immediatament, posar-se en contacte amb el centre de destinació per veure la possibilitat de fer efectiu el trasllat d'expedient.

En el cas d’alumnes que es traslladen d’un centre a un altre, hauran de firmar una declaració jurada en el moment de la matrícula, on consti que no han repetit més de dues vegades (o tres si han obtingut una convocatòria de gràcia) el curs del qual es matriculen.

Go to top