SecretariaPreinscripció i matrícula

Test de nivell

imatge17El Test de nivell és necessari per accedir a un curs superior a 1r. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El Títol de batxillerat (aprovat l'any en curs o bé l'anterior) habilita per accedir directament als estudis de l'idioma de nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat. (Art.3.6 del R.D. 1629/2006). Llegeix més...

Taxes per expedició de títols

 Taxes expedició certificat Nivell Avançat i Nivell C1 per al curs 2018-2019

  Llegeix més...

Taxes i preus públics matrícula curs 2018-2019

Taxes i preus públics de matrícula grups ordinaris

curs 2018 - 2019

Llegeix més...

Taxes per certificacions

Taxes per drets d'examen a les proves de certificat per a alumnes lliures per al curs 2018-2019

Llegeix més...

Alumnes lliures

 

alumlliuresalumlliuresLa matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi (CNI), del Certificat de Nivell Avançat (CNA) i del Certificat de Nivell C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa;  el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa; el tercer a 780 hores lectives i al nivell C1 del Consell d'Europa.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

Taxes cus 2018-2019

 

Go to top