Taxes i preus públics matrícula curs 2016-2017

Taxes i preus públics de matrícula grups ordinaris curs 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

Primera matrícula

 

 

Segona matrícula en el mateix nivell i idioma

 

 

Tercera matrícula en el mateix nivell i idioma

 

Matrícula ordinària

 

 

275,00 + 30,00

 

357,50 + 30,00

 

495,00 + 30,00

 

Familia nombrosa de categoría general i/o familia monoparental

 

 

 

137,50 +  30,00

 

 

178,75 +  30,00

 

 

247,50 +  30,00

 

Familia nombrosa de categoría especial

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Discapacitat igual o superior al 33%

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Les víctimes del terrorisme així com els seus cònjugues i els seus fills.

 

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

 

En el cas de preus públics ( matrícules en cursos de 1er, 2on i C1) tenen també dret a exempció:

Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

Les persones víctimes de violència de gènere.

Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció

Tota la informació sobre exempcions i bonificacions de taxes i preus públics la trobareu en aquest enllaç.

 

 

 


L'import de 30 euros correspon a l'aportació de material

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació.

 

Go to top