Taxes per expedició de títols

 Taxes expedició certificat Nivell Avançat i Nivell C1 per al curs 2018-2019

 

El Certificat de Nivell Avançat, l’expedeix el Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona aprovada. La tramitació s’ha de fer a la Secretaria en uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar a la Secretaria.

Taxes d’expedició (consultar taxes i preus públics )

El document de pagament s'ha de recollir a Secretaria. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Documentació per sol·licitar el Certificat de Nivell Avançat i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Carnet de família nombrosa vigent (si escau).

Documentació per recollir el Certificat de Nivell Avançat i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Resguard de pagament de taxes.

Si no es pot recollir personalment, a més de la documentació esmentada anteriorment, s'ha de portar una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Taxes per expedició de títol de títols.

 

Taxa Ordinària

Família nombrosa categoria general i família monoparental categoria general i especial

Família nombrosa categoria especial i acreditació discapacitat igual o superior al 33%

Certificat de nivell avançat

 72,05

 36,05

gratuït

Certificat de nivell C1

72,05

36,05

gratuit

Reexpedició (expedició de duplicats)

 15,90

 15,90

 15,90

 

 

Go to top