Taxes per expedició de títols

 

 

 Taxes expedició certificat Nivell Intermedi B2 i Nivell C1 per al curs 2019-2020

 

El Certificat de Nivell Intermedi B2, l’expedeix el Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona aprovada. La tramitació s’ha de fer a la Secretaria en uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar a la Secretaria.

Taxes d’expedició (consulteu taula de sota )

El document de pagament s'ha de recollir a Secretaria. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Documentació per sol·licitar el Certificat de Nivell Intermedi B2 i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Carnet de família nombrosa vigent (si escau).

Documentació per recollir el Certificat de Nivell Intermedi B2 i Nivell C1:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Resguard de pagament de taxes.

Si no es pot recollir personalment, a més de la documentació esmentada anteriorment, s'ha de portar una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Taxes per expedició de títol de títols.

 

Taxa Ordinària

Certificat Nivell

Intermedi B2

 74,95

Certificat Nivell

Avançat C1

74,95

Reexpedició (expedició de duplicats)

 16,55

 

Tenen dret a bonificació del 50% en el preu de la taxa.

 

-Membres de familia nombrosa de carácter general.

 

- Membres de familia monoparental.

 

 

 

Tenen dret a exempció del 100% de la taxa :

 

Membres de familia nombrosa de carácter especial.

 

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

 

Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjugues i els seus fills.

 

Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

 

Les persones víctimes de violència de gènere.

 

Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció.

 

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

 

Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

 

Go to top